மாணவ முதல்வர்களுக்கு சின்னஞ் சூட்டும் நிகழ்வு - 2020