சலகூடம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு 05.11.2021