19 Feb

தைப்பொங்கல் விழா - 2023

எமது பாடசாலையில் தைப்பொங்கல் விழா வெகு சிறப்பாக மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அனைவரினதும் பங்களிப்புடன் 2023.01.20 அன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை கொண்டாடப்பட்டது.  

 

UDUPPIDDY GIRLS COLLEGE
UDUPPIDDY GIRLS COLLEGE

Census no : 09270
Zone : VADAMARACHCHI

Write a comment