20 Feb

Educational Tour 2023

எமது பாடசாலையின் தரம் 10 மாணவர்களும்ஆசிரியர்களும் யாழ் மாவட்டத்திலுள்ள சைவ  ஆலயங்களுக்கான  கல்விச்சுற்றுலா சென்றுள்ளனர்கள்.

UDUPPIDDY GIRLS COLLEGE
UDUPPIDDY GIRLS COLLEGE

Census no : 09270
Zone : VADAMARACHCHI

Write a comment