ST.CHARLES M.V.
Census NO : 09462
Zone : JAFFNA
VAITHEESWARA COLLEGE
Census NO : 09464
Zone : JAFFNA
VEMBADY GIRLS HIGH SCHOOL
Census NO : 09465
Zone : JAFFNA
JAFFNA HINDU LADIES COLLEGE
Census NO : 09417
Zone : JAFFNA
CHAVAKACHCHERI HINDU COLLEGE.
Census NO : 09353
Zone : THENMARACHCHI
CHANDRAPURA SKANDAVARODAYA MAHA VIDYALAM
Census NO : 09355
Zone : THENMARACHCHI
ST.ANTONYS COLLEGE
Census NO : 09030
Zone : ISLANDS
J/UDUTHURAI MAHA VIDIYALAYAM
Census NO : 09335
Zone : VADAMARACHCHI
CHITHAMPARA COLLEGE
Census NO : 09271
Zone : VADAMARACHCHI
VALVAI MAHALIR MAHA VIDYALAYAM
Census NO : 09277
Zone : VADAMARACHCHI